Effektuppföljning av åtgärder | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Effektuppföljning av åtgärder

Beslut om åtgärdsprogram för att minska belastning på havsmiljön och förbättra dess status tas regelbundet som en del av bland annat havsmiljöförvaltningen. Syftet med detta projekt är att undersöka i vilken utsträckning som effekt av åtgärder i havsmiljön följs upp i Sverige.

Uppdragsgivare/finansiär: Egeninitierat
Kontaktperson: Ulla Li Zweifel, ullali.zweifel@havsmiljoinstitutet.se

Beslut om åtgärdsprogram för att minska belastning på havsmiljön och förbättra dess status tas regelbundet som en del av vattenförvaltningen, havsmiljöförvaltningen och Sveriges åtaganden i regionala havsmiljökonventioner. Som ett resultat av detta genomförs åtgärder kontinuerligt av myndigheter, kommuner, verksamheter och enskilda medborgare. En uppskattning av dessa åtgärders effekt är nödvändig för att kunna anpassa och optimera åtgärdsprogram, välja kostnadseffektiva åtgärder och för att bedöma om de är tillräckliga för att nå uppsatta miljömål inom en rimlig tidsram. Ett exempel där detta genomförts är åtgärder inom jordbruket, där både resultat från fältförsök och beräkningar av dess förväntade reduktion av näringsläckage publicerats. För andra åtgärdstyper, till exempel restaurering, reduktion av miljögifter, åtgärder inom fisket och MPA:s, förfaller det dock finnas få kvantitativa effektuppföljningar.

Syftet med projektet är att undersöka i vilken utsträckning som effekt av åtgärder i havsmiljön följs upp i Sverige. Projektet har följande delsteg:

  1. Inledningsvis görs en kartläggning av planerad och pågående uppföljning av åtgärder. Kartläggningen förväntas ge information om i vilken utsträckning som effektuppföljning sker i dagsläget, och vilka kriterier som används vid planering för uppföljning.
  2. Sammanställning av information över aspekter som bör beaktas vid utformning av effektuppföljning, baserat på publicerade källor och erfarenhet inom Havsmiljöinstitutet.
  3. Formulering rekommendationer baserat på resultat av punkt 1 och 2.

Havsmiljöinstitutet arrangerade våren 2022 ett möte för att tillsammans med forskare och myndighetspersoner diskutera kunskapsläget. Avsikten var att lämna konkreta förslag för att förverkliga en mer organiserad uppföljning av effekter av åtgärder.

Här kan du ta del av en sammanfattning från workshopen Uppföljning av effekter av åtgärder