Uppföljning av miljöåtgärders effekter på kust och hav | Havsmiljöinstitutet
Bild
Bild på åker och vattendrag
Foto: Rahbek Media / Unsplash
Länkstig

Uppföljning av miljöåtgärders effekter på kust och hav

I Sverige genomförs ett stort antal åtgärder varje år för att skydda och förbättra tillståndet i sjöar, vattendrag, kust- och havsmiljöer. Uppföljning och utvärdering av dessa åtgärder är en viktig förutsättning för att kunna optimera metoder och fatta välgrundade beslut om nya åtgärder. Att det finns brister i uppföljning och utvärdering har lyfts under många år, bland annat av Havsmiljöinstitutet (Zweifel et al. 2013) och det finns en stor medvetenhet om behovet av förbättrad uppföljning av åtgärder hos myndigheter.

För att undersöka nuläget genomförde Havsmiljöinstitutet under 2021 ett projekt på eget initiativ där aktuell information om uppföljning av effekter av fysiska åtgärder och områdesbaserade åtgärder sammanställdes. Resultaten presenteras i denna rapport. Informationen har hämtats från databaser, rapporter och artiklar om uppföljning av effekter av åtgärder samt samtal med forskare och utredare på myndigheter som på olika sätt arbetar med genomförande, uppföljning eller tilldelning av medel för åtgärder. Samtalen fokuserade på personernas erfarenheter av uppföljning av åtgärder, befintligt kunskapsläge om effekter av åtgärder, och för utredare även hur arbetet med uppföljning av åtgärder organiseras på myndigheten. Från det inhämtade underlaget och samtalen framkom en samsyn kring flera brister i uppföljning av åtgärder i Sverige, bland annat:

  • brister i kunskap om effekter för flera vanligt förekommande åtgärdstyper som genomförs för att förbättra tillståndet eller minska påverkan på kust och hav,
  • ett behov av en tydligare systematik och långsiktighet i uppföljning av åtgärder,
  • brister i data och information om genomförda åtgärder, beträffande såväl tillgänglighet som fullständighet och ändamålsenlig form.

Med utgångspunkt i rapportens slutsatser arrangerade Havsmiljöinstitutet ett möte den 4 maj 2022 i Göteborg med deltagare från myndigheter och universitet. Vid mötet identifierades såväl kunskapsbehov som nödvändiga steg för att förbättra uppföljningen av åtgärder. Mötets reflektioner och förslag finns tillgängliga i sin helhet på Havsmiljöinstitutets hemsida1. De rekommendationer som finns i rapportens sista kapitel är författarnas förslag för att stärka uppföljningen av åtgärder som påverkar kust och hav i Sverige.

Rapporten riktar sig dels till forskare och utredare som arbetar med frågor som berör åtgärder, dels till beslutsfattare på myndigheter och departement som har möjlighet och förverkliga rapportens rekommendationer och därmed förbättra kunskapen om effekter av de åtgärder som genomförs i Sverige.

Havsmiljöinstitutets rapport nr 2022:8

Titel: Uppföljning av miljöåtgärders effekter på kust och hav
Författare: Ulla Li Zweifel, Anders Grimvall, Eva-Lotta Sundblad
Referens till rapporten: Zweifel, U.L., Grimvall, A. och Sundblad, E-L. (2022). Uppföljning av miljöåtgärders effekter på kust och hav. Rapport nr 2022:8 Havsmiljöinstitutet
Publicerad: 31 oktober 2022
Antal sidor: 70