Stärkt uppföljning av åtgärdsprogrammet för havsmiljön | Havsmiljöinstitutet
Bild
Traktor vid strand
Foto: Oskar Henriksson
Länkstig

Stärkt uppföljning av åtgärdsprogrammet för havsmiljön

Projektet syftar till att stärka uppföljning av åtgärderna i Åtgärdsprogrammet för havsmiljön. Bland annat ska existerande uppföljning av åtgärder och deras effekter kartläggas. Förslag på olika typer av metoder och lämplig data och information för att utvärdera av effekter av dessa åtgärder ska också tas fram. En tvärvetenskaplig grupp arbetar med genomförandet av projektet.

Uppdragsgivare/finansiär: Havs- och vattenmyndigheten
Samarbetspartners: : Luleå tekniska universitet, Södertörns högskola, Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.
Kontaktperson: Ulla Li Zweifel, ullali.zweifel@havsmiljoinstitutet.se

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön (ÅPH) är ett nationellt program för att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön, och tas fram och beslutas av Havs- och vattenmyndigheten i enlighet med havsmiljöförordningen, som utgör det svenska genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv. Åtgärdsprogrammet uppdateras var sjätte år. Det nuvarande programmet gäller 2022-2027 och omfattar 44 åtgärder. Samtliga åtgärder har till syfte åstadkomma en förändring i önskad riktning, företrädesvis minskade belastningar från verksamheter och förbättrat tillstånd i miljön. Några av dem omfattar fysiska åtgärder, men de flesta av dem består av åtgärder av styrmedelstyp, till exempel informationsinsatser, ekonomiska bidrag och nya eller reviderade regleringar.

Nuvarande projekt

Havsmiljöinstitutet arbetar just nu på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten för att ge förslag om hur uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön (ÅPH) kan stärkas. En stärkt uppföljning och utvärdering behövs för att kunna avgöra hur väl åtgärder för havsmiljön fungerar. Det ger också förutsättningar att upptäcka avvikelser från de förväntade effekterna av åtgärderna och gör det därmed möjligt att optimera, korrigera eller införa lämpliga uppdateringar av ÅPH samt införa ytterligare åtgärder för havsmiljön.

I projektet ingår att: 

  • kartlägga var existerande uppföljning av åtgärdseffekter av ÅPH har dokumenterats, 
  • föreslå hur Havs- och vattenmyndigheten kan samla in information om åtgärdseffekter,  
  • identifiera eventuella luckor i åtgärdsuppföljningen, 
  • ge förslag på metoder för uppföljning av effekter för åtgärder, samt  
  • ge förslag på hur befintlig uppföljning eventuellt kan förbättras. 

Projektet utvecklar bland annat en utvärderingsmodell för åtgärderna i ÅPH. Modellen utgår från enskilda åtgärder och de aktiviteter som genomförs inom förvaltningen för att initiera åtgärderna. Utvärdering av åtgärderna föreslås följa en effektkedja av förväntade prestationer, förvaltningseffekter, beteendeförändringar och miljöeffekter.

Projektgruppen består av forskare med expertkunskap i bland annat miljörätt, offentliga organisationer och Förvaltningspolitik, fiske samt havsmiljö- och ekosystembaserad förvaltning.

Arbetet kommer att presenterad i en projektrapport och avslutas den 31 mars 2023.