Nätverksträff: Blue Schools | Havsmiljöinstitutet
Bild
bild på Blue Schools konceptet
Foto: European Union

Nätverksträff: Blue Schools

I september 2022 arrangerades en digital träff inom det marina nätverket för vattenpedagogik där temat var Blue Schools. Marinpedagogen Evy Copejans, som samordnar det europeiska nätverket för Blue Schools, berättade om konceptet och vad det innebär att vara en "blå skola". Hedens skola är den första svenska skolan som anslutit sig till det europeiska nätverket för Blue Schools. Förstelärare Patrik Nilsson berättade under nätverksträffen om hur skolan har arbetat med havet som tema och var det har gett för resultat.

Sammanfattning från nätverksträffen om Blue Schools

En torsdag i början av september möttes medlemmar i det marina nätverket för vattenpedagogik på Zoom för att höra Patrik Nilsson berätta om vad det innebär att vara en Blue School i Sverige. Patrik arbetar som matte- och NO-lärare på Hedens skola på Hönö som har har 250 elever och ligger i Öckerö kommun. Patrik är även förstelärare med uppdrag att utveckla skolans undervisning. Här passar Blue Schools-konceptet väl in, speciellt med tanke på skolans geografiska läge, omgiven av vatten. Att få arbeta utomhus med eleverna – att inventera stränder, lära om biologisk mångfald och plocka strandskräp har givit nya dimensioner till skolarbetet. Ibland har havet följt med in i klassrummet och där fungerat som ett gemensamt tema för ämnesövergripande och åldersintegrerad undervisning.

Havets dag

Den 20 maj 2022 arrangerade skolan en egen Havets dag som väckte nyfikenhet och engagemang, inte bara hos eleverna utan i hela kommunen. Det är också så som Blue Schools ska verka, det vill säga integrera skolans arbete med aktiviteter som engagerar lokalsamhället. Under Havets dag deltog forskare, ideella organisationer, lokala företag med flera i olika aktiviteter. Havets dag gav även genomslag i media och nu har skolan profilerat sig med ett marint fokus.

Tack vare arbetet med Havets dag har Hedens skola nu kontakt med organisationer som Håll Sverige Rent, Svenska sjöräddningssällskapet, Divers Against Ghost Nets, Sportfiskarna och forskare från Göteborgs universitet, som bland annat lärde sig eleverna att tillverka ett riktigt gott tångsalt under Havets dag. Nästa gång Havets dag arrangeras hoppas Patrik att de ska ha en undervattensdrönare på plats för att bland annat spana efter ålgräsängar och spöknät.

Större intresse för havet

Eleverna har många gånger själva större kunskaper än vuxna i sammanhanget och flera säger att de blivit mer intresserade av att arbeta med havet i framtiden – kanske som forskare eller fiskare.

Patrik hörde talas om Blue Schools via en kollega och tänkte att konceptet och det europeiska nätverket verkade intressant, särskilt som skolan redan hade så många aktiviteter som passade väl in i arbetssättet för Blue Schools. Han var nyfiken på andra skolor i Europa och möjligheten att bredda perspektivet hos eleverna. På så vis fick han kontakt med Evy Copejans, träffens nästa föreläsare, som är marinpedagog från Belgien och koordinator för EU-projektet Blue Schools.

Blue Schools i Europa

Evy Copejans berättade om projektet Blue Schools huvuddelar; ta havet till klassrummet, hitta kopplingen mellan skolundervisning och havet och få skolor att arbeta med havsfrågor som en del i arbetet med FN:s hållbarhetsmål.

Idag är 150 skolor runt om i Europa med i nätverket, totalt cirka 20 000 elever. Ännu fler skolor betyder fler som arbetar för havet och en ökad havsmedvetenhet i Europa, så nätverket får gärna växa, enligt Evy.

The aim is to bridge the gap between schools and ocean professionals, other parts of society and to share experiences with other schools.

Hur bli en Blue School?

Konceptet går ut på att en skola skapar ett projekt som kopplar till havet och havsmiljön. Det behöver varken vara stort eller svårt. Det viktigaste är att det finns ett engagemang hos lärare och elever. Projektet kan länka till en rad olika ämnen, som till exempel naturvetenskap, samhällsvetenskap eller idrott, men även konst och språk. Men projektet måste ha en tydlig målsättning och involvera minst en part utanför skolan. Projektet beskrivs vid ansökan som man sen skickar in till Blue Schools. Ansökningsperioden är under hösten. Skolor som antas får tillgång till nätverket och dess gemensamma träffar, pedagogiskt material och utbildning.

The work with Blue schools encompasses 21st century school skills – such as creativity, critical thinking and teamwork. The goal is to create ownership, and stimulate outdoor learning.

Exempel på intressanta projekt

Evy Copejans lyfte flera intressanta exempel på projekt med elever som hjälpt forskare att mäta havsnivån i Venedig, tillverkat klister av fiskavfall, lärt sig havstermer på ålderdomliga minoritetsspråk, lagat mat med alger och lärt sig om invasiva arter, exempelvis genom det svenska Virtue-projektet. En skola involverade eleverna i skötseln av ett marint naturreservat i samverkan med lokala myndigheter.

Knyter samman skolor i olika länder

Syftet med Blue Schools är också att knyta samman skolor runt om i Europa, över landsgränserna, att se möjligheter till gemensamma projekt och internationella kontakter. För att stimulera detta ytterligare kommer det framöver att finnas möjlighet att ansöka om medel för så kallade Erasmus-projekt. Förhoppningen är också att enskilda länder ska kunna bilda nationella noder och söka egen finansiering.

Ta hjälp utifrån i planeringen

Under de efterföljande diskussionerna framkom att många såg stor potential för Blue Schools i Sverige. Men många skolor brottas med utmaningar kring schemaläggning, transporter och ekonomiska begränsningar. Några föreslog därför att man borde involvera aktörer utanför skolan, exempelvis naturskolor, naturum eller fristående aktörer. Dessa kan ta fram förslag på möjliga ”projektpaket” för ökad havskunskap och presentera för skolor som de redan samarbetar med. Projekten skulle kunna anpassas beroende på hur mycket tid och resurser som lärare och skola har till förfogande. Om projektförslagen antas, kan de även vara lämpliga att ta med i en ansökan till Blue Schools, och därigenom bana väg för en större spridning av arbetet och internationellt utbyte.

Nyfiken och vill veta mer?

Titta gärna på filmen från nätverksträffen med Evy Copejans presentation för att få veta mer om det europeiska nätverket för Blue Schools.

Patrik har många idéer om hur det går att koppla arbetet med havet i skolan till läroplanen. Han delar gärna med sig av sina kunskaper. Mejla till Patrik här.
Vill du veta mer om Blue Schools och om det kan vara något för din verksamhet? Kontakta Evy Copejans här. Skriv på engelska till Evy.