Bild
bild på Blue Schools konceptet
Foto: European Union

Bli en Blue School!

Det europeiska nätverket för Blue Schools är ett initiativ från EU-kommissionen för att öka havsmedvetenheten inom skolan och engagera lärare och elever i havsfrågor. Skolor på alla nivåer, från förskola till gymnasium, kan ansöka om att bli en Blue School.

ANSÖK NU för att gå med i det europeiska nätverket för Blue Schools!
Sista dag för innevarande ansökningsperiod är den 10 december 2023.

Varför bli en Blue School?

Det finns många fördelar för en skola att ingå i Blue Schools-nätverket. En av dem är att skolans arbete med havsfrågor blir en del i ett större sammanhang som kan ge stöd i undervisningen om hav och hållbarhet. Att arbeta ämnesöverskridande, projektbaserat och tematiskt med havet ger också möjlighet att koppla flera av de globala hållbarhetsmålen till undervisningen. Projekten inom Blue Schools-konceptet ska ha en koppling till lokalsamhället. Det sätter lärandet i ett sammanhang och eleverna övar sig också i att kommunicera projektresultat utanför skolmiljön.

Ni får tillgång till:

  • fortbildning och seminarier med internationella havsforskare och experter,
  • kontakt med andra "blå skolor" i Europa och chans till samarbeten,
  • möjlighet att söka medel för gemensamma projekt.

Vad krävs för att bli en Blue school?

För att bli en Blue School behöver en skola arbeta med ett projekt som inkluderar flera skolämnen och har till huvudsyfte att ge en större kunskap och medvetenhet om havet. Projektet ska motivera eleverna att omsätta sina kunskaper till konkret handling för en bättre havsmiljö. Tanken är också att det ska ge kontakter med andra skolor och med lokalsamhället. Projektet kan till exempel fokusera på bevarande och skydd av havet, hållbarhet, marina vetenskaper och teknologi, eller blå ekonomi.

Projektet som beskrivs kort i ansökan behöver, förutom att det ska koppla till havet, uppfylla fem kriterier:

  • vara ämnesöverskridande,
  • ha ett tydligt syfte,
  • involvera många elever på skolan,
  • innebära ett samarbete med lokalsamhället, exempelvis med kommunen, en förening, ett företag, universitetet osv.
  • kommuniceras även utanför skolmiljön, till exempel genom en utställning, en film, en temadag eller annat arrangemang.

Två ansökningsperioder

Det finns två ansökningsperioder för att gå med i nätverket. Ansökningar som kommer in mellan 15 januari och 23 juni får besked senast i juni. Ansökningar som inkommer mellan 1 september och 27 oktober får besked senast i december.

Ansökningsperioden för att bli en certifierad europeisk Blue School vårterminen 2024 är öppen till och med 10 december. Vi hjälper gärna till. Kontakta oss om ni vill ha tips och stöd vid ansökan!

Gå direkt till ansökningsformuläret.

Här finns lärarinstruktioner, tips och exempel på projekt.

Hösten 2022 anordnade vi en nätverksträff om Blue Schools för att ta reda på mer om vad det är, vad det innebär och vilka fördelarna är. Läs mer om träffen här.

Mer information om European Blue Schools finns här.

Här finns mer information om vad som behövs för att bli certifierad.

Video (1:22)
Bring The Ocean into Your School – on-line kurs 15 januari 2024