Sammanfattning: Invasiva arter – ovälkomna gäster i våra vatten | Havsmiljöinstitutet
Bild
Bild som visa den invasiva arten asiatisk blåskrabba.
Foto: Matz Berggren
Länkstig

Sammanfattning: Invasiva arter – ovälkomna gäster i våra vatten

Amerikansk kammanet, asiatisk blåskrabba, stillahavsostron, svartmunnad smörbult, sargassotång, vandrarmussla, kvaggamussla och sjögull – vackra namn men tyvärr också ovälkomna gäster i våra vatten. Välkommen till en nätverksträff där du får reda på mer om vad du kan göra för att hindra spridningen av dessa arter.

Under träffen den 28 april berättade våra tre föredragshållare om hur de arbetar praktiskt och pedagogiskt för att informera om de arter som räknas som invasiva i hav, sjöar och vattendrag. Du kan se de inspelade föredragen i till höger. Här finns också en mängd länkar med tips och pedagogiskt material.

Tre bilder av personer som höll föredrag.
Föredragshållarna Leena Mägi, Havs- och vattenmyndigheten, Anna Dimming, Länsstyrelsen Västra Götaland och Björn Källström, GMBL.

Leena Mägi, Havs- och vattenmyndigheten berättade om det framgångsrika samarbetet med Naturvårdsverket kring invasiva främmande arter som pågått sedan 2018. Arbetet har bestått i informationssatsningar med tydliga teman och strategier för varje år; Efterlyst, Hindra spridning, Farligare än du tror och Störigt värre. Det första året deltog sex organisationer, år 2022 hade antalet vuxit till 88, och kännedomen om invasiva främmande arter hade vuxit från 50 till 84% . Årets satsning lanseras under maj och allt kommunikationsmaterial, inklusive riktigt fina illustrationer och foton, finns tillgängligt på en Sharepointyta. Är ni intresserade av att vara med i årets infosatsning och få tillgång till materialet, kontakta Leena Mägi, Havs- och vattenmyndigheten!

Anna Dimming, Länsstyrelsen i Västra Götaland, fortsatte och redogjorde för hur de som regional myndighet arbetar med invasiva arter i både sjöar och hav. De arbetar bland annat förebyggande med informationssatsningar mot allmänheten, medborgarforskningsprojekt, erfarenhetsutbyten m.m. Andra delar av arbetet består av inventering av arter och åtgärder inklusive metodutveckling för bekämpning. Några av fokusarterna är sjögull, vattenpest, signalkräfta, blåskrabba och småprickig penselkrabba.

Björn Källström, marin forskare, Göteborgs marinbiologiska laboratorium/Sjöfartsmuseet Akvariet, har många års erfarenhet av arbete med havets alla invånare och han berättade om hur han arbetat praktiskt i fält med skolungdomar i ett projekt som pågått sedan 2017. Han lyfte också kopplingen till medborgarforskning, internationellt arbete och berättade var man kan rapportera in fynd av främmande arter. Se länklista.

Gruppdiskussioner

Träffen avslutades med gruppdiskussioner där tankar om hur man kan arbeta med frågan på olika nivåer ventilerades. En synpunkt som kom upp var hur vi adresserar frågan med invasiva främmande arter på ett inkluderande sätt. Någon föreslog att det kanske borde kallas "nya arter", i alla fall alla främmande arter som vi ännu inte fullt ut vet om de är invasiva eller inte. Vissa främmande arter kanske kan fylla viktiga roller i ett ekosystem där några nischer är "lediga"? Det här är en dialog som behöver hållas levande. Frågan om hur vi ska hantera de främmande arter och exemplar som upptäcks på ett etiskt vis diskuterades också. Det är skillnad på växter och djur i detta sammanhang.

 

Navigate to video: Leena Mägi HaV om kampanjen om invasiva arter
Video (17:07)
Leena Mägi HaV om kampanjen om invasiva arter
Navigate to video: Anna Dimming Länstyrelsen om arbetet med invasiva arter i hav, sjöar och vattendrag
Video (24:23)
Anna Dimming Länstyrelsen om arbetet med invasiva arter i hav, sjöar och vattendrag
Navigate to video: Björn Källström GMBL om medborgarforskning om invasiva arter
Video (13:36)
Björn Källström GMBL om medborgarforskning om invasiva arter