Expertstöd kopplat till samverkan samt processledning i pilotområden för ekosystembaserad havsförvaltning | Havsmiljöinstitutet
Bild
Svenskt kustsamhälle
Foto: Pontus Wellgraf
Länkstig

Expertstöd kopplat till samverkan samt processledning i pilotområden för ekosystembaserad havsförvaltning

Havsmiljöinstitutet deltar och stöttar i ett pilotprojekt som utreder möjligheten att implementera ekosystembaserad havsförvaltning i svenska havsområden.

Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Madeleine Prutzer, madeleine.prutzer@havsmiljoinstitutet.se
Samarbetspartners: Länsstyrelsen Stockholm, Tierps och Söderhamns kommuner, Stenungsunds kommun, 8+fjordar.

Projektbeskrivning
Expertstöd kopplat till samverkan

Havs- och vattenmyndigheten genomför under 2021-2023 pilotprojekt för att utreda möjligheten att implementera ekosystembaserad havsförvaltning i svenska havsområden. Målsättningen är att utveckla en lokal förvaltningsmodell som bygger på ekosystemansatsen och som kan fungera pådrivande i ett lokalt/regionalt förändringsarbete. Projektet ska utveckla och stödja genomförandet av arbetssätt för ekosystembaserad havsförvaltning på nationell, regional och lokal nivå.
Havsmiljöinstitutet har i uppdrag att initiera och stödja samverkan som krävs för att upprätta regionala organisationer för ekosystembaserad havsförvaltning i pilotområdena. I uppdraget ingår även att bygga upp samverkanskompetens på Havs- och vattenmyndigheten genom stöd och utbildning i metoder för samverkan och deltagande.

Projektbeskrivning
Processledning i pilotprojekt

Havs- och vattenmyndigheten genomför pilotprojekt med målsättningen att utveckla en lokal förvaltningsmodell som bygger på ekosystemansatsen och som kan fungera pådrivande i ett lokalt/regionalt förändringsarbete. Havsmiljöinstitutet ska försörja projektet med processledning och processledningsstöd i tre pilotområden (8–fjordar, Stockholms skärgård och Södra Bottenhavet) för att skapa en process för att genomföra ekosystembaserad havsförvaltning i dessa områden. Processledarna ska även stödja de tre lokala projektledarna i processledning och utbilda arbetsgruppsledarna och grupperna i principer och metoder för samverkans- och allmänhetens deltagandeprocesser.