Remissvar 2022 | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Remissvar 2022

Nedan remisser går att ladda ned som pdf-filer.

Dokument

Havsmiljöinstitutets remissvar på dnr TSF 2020-74 om förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg. (PDF)
Svar på remiss, dnr TSF 2020-75, föreskrifter och allmänna råd (TSFS 20xx:xx) om mottagning av avfall från fartyg (PDF)
Havsmiljöinstitutets remissvar på avgränsningssamrådet avseende planerad vindpark samt internkabelläggning i Sveriges ekonomiska zon i Östersjön - Baltic Offshore Epsilon (PDF)
Havsmiljöinstitutets remissvar på samråd om vindkraftpark i sydöstra Östersjön, Södra Victoria (PDF)
Samråd enligt Esbokonventionens protokoll om den strategiska miljöbedömningen till Tysklands utvecklingsplan (Site Development Plan) för vindkraftsutbyggnad och nätanslutning i den ekonomiska zonen för Nordsjön och Östersjön, NV-04663-2 (PDF)
Avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd enligt lag (1966:314) om kontinentalsockeln (KLS) för undersökningar av havsbotten i Öresund (PDF)
Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner, Dnr 2340-2022 (PDF)
Remissyttrande: EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur (M2022/01470) (PDF)
Implementering av klimatkompensation inför 2023, 22-05338 (PDF)
Remissyttrande: Strategisk miljöbedömning av Estlands åtgärdsprogram för den marina strategin, NV-01829-22 (PDF)
Remissyttrande: Samråd avseende en havsbaserad vindkraftpark benämnd vindkraftpark Fyrskeppet (PDF)
Remissyttrande: Vindkraftsanläggningen Baltic Offshore Delta och tillhörande internkabelnät i Sveriges ekonomiska zon, Östersjön (PDF)
Remissyttrande: Underrättelse från Litauen gällande planer på havsbaserad vindkraftspark utanför Klaipeda i litauisk EEZ, i enlighet med Esbokonventionens artikel 3, NV-09464 (PDF)
Remissyttrande: Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur (SOU 2021:65) (PDF)
Remiss gällande den strategiska forskningsagendan för programmet, Kraftsamling för friska hav och vatten (PDF)
Remissvar: Danmarks förslag till Natura 2000- planer (2022 – 2027) och den strategiska miljöbedömningen, NV-08052-21 (PDF)
Remissvar: Kompletterande samråd rörande den planerade Energiön Bornholm, NV-07897-21 (PDF)