Havsförvaltningsakademin | Havsmiljöinstitutet
Bild
Ekosystem
Foto: Jeremy Bezanger
Länkstig

Havsförvaltningsakademin

Havsförvaltningsakademien är ett nätverk som syftar till att främja vetenskap och kunskapsutbyte kopplat till den marina förvaltningen i Sverige.

Vi är ett antal forskare och vetenskapssamordnare som är övertygade om att den samhällsvetenskapliga forskningen har potential att ytterligare stärka den nationella strukturen för en marin ekosystembaserad förvaltning. För att testa tanken har vi sedan 2021 samlat forskare till ett antal möten och diskuterat tillgången på kunskap och på experter, samt möjligheten att stärka utbytet av kunskap mellan förvaltning och forskning. Dessa möten har visat att det finns relevant forskning  utmaningen ligger främst i vad som kan göras praktiskt för att stärka förvaltningen genom ökad kunskap och eventuellt annan organisation.

Vi välkomnar tjänstemän från nationella och regionala myndigheter, kommuner och departement, samt forskare med inriktning mot ekosystembaserad förvaltning eller allmänna förvaltningsfrågor att delta i möten och diskussioner. Är du intresserad att tillsammans med oss ta initiativ för att stödja kunskapsutvecklingen och dialogen om förvaltningen - gå med i vårt nätverk Havsförvaltningsakademin!

Kontakt: hfakademin@havsmiljoinstitutet.se

Bakgrund

Förvaltningen av havet har som mål att utgå från hela ekosystemet med människor, djur, växter och habitat. En sådan helhetssyn över de socio-ekologiska systemen förutsätter att marin förvaltning och samhällsplanering beaktar alla de verksamheter och intressen som påverkar och påverkas av havet, oavsett om de finns till havs eller på land.

Ekosystembaserad marin förvaltning är en strategi som kan vara lätt att stödja i tanken, men som innebär stora utmaningar i implementeringen. Organisation, politisk struktur, resurser, flexibilitet, samarbete, kommunikation och mandat att agera utgör utmaningar i en annan omfattning än när förvaltningen fokuserar på en art eller verksamhet i taget inom egna geografiska områden. Flera rapporter, inklusive Miljömålsberedningens rapport Havet och människan visar att den svenska strukturen för marin ekosystembaserad förvaltning behöver stärkas.

Ekosystembaserad marin förvaltning involverar med nödvändighet många myndigheter, på såväl central som regional nivå, liksom kommuner, men hur samordnar man sig och hur kan man gå från att informera varandra till konkret samverkan och gemensam handling? Mandat och uppdrag ger såväl möjligheter som begränsningar och resurserna är knappa.

 

Nätverkets Styrgrupp:

  • Eva-Lotta Sundblad, vetenskaplig samordnare, Havsmiljöinstitutet
  • Lena Gipperth, professor i miljörätt, Göteborgs universitet
  • David Langlet, professor i miljörätt, Uppsala universitet
  • Michael Gilek, professor i miljövetenskap, Södertörns högskola
  • Anders Ivarsson Westerberg, professor i offentlig förvaltning, Södertörns högskola