Konferens: Miljövänligare sjöfart genom tankrengöring i hamn | Havsmiljöinstitutet
Bild
Kölvatten efter stort fartyg
Foto: Oskar Henriksson
Länkstig

Konferens: Miljövänligare sjöfart genom tankrengöring i hamn

Den 11 oktober 2022 deltog ett 80-tal experter och tjänstemän från sjöfartsnäring, energibolag, hamnar, samhällsplanering, avfallsmottagning samt myndigheter tillsammans med forskare i konferensen Miljövänligare sjöfart med tankrengöring i hamn. Syftet med konferensen var att belysa hur olika aktörer kan arbeta tillsammans för att undvika att sjöfarten släpper ut kemikalielastrester i havet.

Det var Havsmiljöinstitutets sjöfartsgrupp, Kustbevakningen,
Transportstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten som bjöd in för att belysa problemet med en ökande mängd utsläpp av kemikalier vid tankrengöring till havs. Under konferensen presenterade talare från flera sektorer, myndigheter och akademi behovet av omställning samt olika aktörers förutsättningar att agera.

Bakgrund

Varje år trafikeras haven runt Sverige av tankfartyg som tillsammans transporterar hundratals miljoner ton flytande kemiska ämnen och produkter i bulk. När fartyg transporterar olika typer av kemikalier måste tankarna rengöras efter lossning, innan den nya produkten lastas. Även lagliga utsläpp av tvättvatten och kemikalier från tankrengöring ger upphov till ökad belastning på havsmiljön och flera av de områden där tankrengöring sker angränsar till skyddsvärda områden. Idag är det ytterst få av alla de ämnen som transporteras i flytande bulk som med säkerhet kan klassificeras som totalt ofarliga.

Snårigt regelverk

Det regelverk som idag finns för tankrengöring av kemikalier ligger huvudsakligen inom det internationella regelverket IMO MARPOL Annex II, om förhindrande av utsläpp från fartyg till luft och vatten. Regelverket är snårigt och lämnar utrymme för olika tolkningar. För att minska påverkan på havsmiljön från tankrengöring krävs ökad samverkan mellan berörda transport- och miljöförvaltande myndigheter samt övriga aktörer såsom hamnar, fartygsoperatörer och industrier.

Det finns i dagsläget inga restriktioner utöver generella regelverk som förhindrar utsläpp av förorenat tankrengöringsvatten i marina skyddade områden, exempelvis Natura 2000-områden. Dessa områden är heller inte markerade på de digitala sjökorten, vilket beror på att sjökort har som syfte att ge fartygen information som är tvingande för navigering. Tidigare användes papperssjökort, och de var i högre grad möjliga att påverka nationellt. Numera är korten elektroniska och det ärInternational Hydrographic Organisation, IHO som avgör standarden för vad som ska finnas i det elektroniska sjökortet.

Nya kemikalier som fraktas

Analyser av AIS-data visar att totalt cirka 1 000 kombinerade kemikalie- och produkttankfartyg samt renodlade kemikalietankfartyg trafikerar Östersjön, inklusive Kattegatt och Skagerrak, under ett år. Vissa fartyg trafikerar området endast vid något enstaka tillfälle medan andra finns i området mer regelbundet. Hur stor andel av dessa fartyg som regelbundet fraktar farliga kemikalier är inte känt. Tidigare analyser av finländska forskare indikerar att cirka 10 miljoner ton kemikalier, som alltså inte är mineralolja, fraktas i Östersjöområdet varje år.

Konferensen gav möjlighet för såväl myndigheter som aktörer från näringsliv att träffas och diskutera. Det här är komplex hantering i dag, inte minst på grund av den mångfald av ämnen som hanteras och olika gällande regelverk. Deltagarna hade en viss samsyn i att det behövs åtgärder. Samtidigt var det tydligt att det behövs en fortsatt dialog mellan aktörerna som deltog i konferensen, men också med andra grupper som inte var representerade. Ett exempel är Jordbruksverket som ansvarar för tillståndsprocesserna kring viss typ av djurfetter vid mottagning i land.

Presentationerna under konferensen var indelade i olika block inom vilka olika kategorier av aktörer delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter gällande tankrengöring. Inspelningar av presentationerna i de olika blocken finns att ta del av på denna webbsida. 

  • Block A: Myndigheter och forskare ger sin bild av kemikalier i havsmiljön
  • Lag och förordning om ansvar för lastrester
  • Block B: Lastägarens perspektiv, om dagsläge, trender och frivilliga åtgärder
  • Block C: Hamnar och mottagningsanordningar
  • Block D: Redarnas perspektiv
  • Information från Helcom Maritimes möte i september 2022

Här kan du ta del av konferensens program

Enhetlig styrning efterfrågas

Vid en enkät som deltagarna fick svara på i slutet av konferensen framkom att det finns en stor enighet kring att det behövs regleringar som ger en enhetlig styrning och bättre förutsättningar för sjöfarten att kunna lämna kemikalierester i land. Det fram också att det behövs större tydlighet i vem som ansvarar för vad, samt hårdare styrning av de som inte sköter sig.

Här kan du ta del av de synpunkter som framkom i enkäten

Kontakt

Konferensen arrangeras gemensamt av Havsmiljöinstitutet, Kustbevakningen, Transportstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten.

Vill du ha kontakt med personerna som var med och arrangerade konferensen går det bra att kontakta Eva-Lotta Sundblad på Havsmiljöinstitutet. Kontaktpersoner på myndigheterna: Ulrica Carlson på Kustbevakningen, Caroline Petrini på Transportstyrelsen och Fredrik Lindgren på Havs- och vattenmyndigheten.

Navigate to video: Block A: Myndigheter och forskare
Video (24:09)
Block A: Myndigheter och forskare
Navigate to video: Lag och Förordning
Video (16:47)
Lag och Förordning
Navigate to video: Block B: Lastägarens perspektiv
Video (16:32)
Block B: Lastägarens perspektiv
Navigate to video: Block C: Hamnar och mottagningar
Video (25:17)
Block C: Hamnar och mottagningar
Navigate to video: Block D: Redarnas perspektiv
Video (38:28)
Block D: Redarnas perspektiv
Navigate to video: Information från Helcom
Video (8:38)
Information från Helcom