Workshop: Svensk havsförvaltning | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Workshop: Svensk havsförvaltning

Hållbarhet & miljö

Havsförvaltningsakademin, nätverket som syftar till att främja forskning och kunskapsutbyte avseende den marina förvaltningen i Sverige, bjuder in till en workshop med temat: Nationell planering - fungerande verktyg för att nå bättre havsmiljö och hantera konflikter? Anmälan är nu stängd. En sammanfattning från workshopen kommer att läggas upp i efterhand.

Seminarium
Datum
29 mar 2023
Tid
09:30 - 15:00
Plats
Göteborg
Sista anmälningsdag
20 mars 2023

Bakgrund: God havsmiljö är ett i Sverige politiskt beslutat mål, som vi inte bara förbundit oss till nationellt utan även internationellt, genom vårt EU-medlemskap och inom ramen för FN:s globala hållbarhetsmål. Detta förutsätter ett hållbart nyttjande av havet, där många intressen kan samexistera inom ekosystemens ramar. Samtidigt ska staten och enskilda myndigheter främja och uppnå flera andra mål, så som god hälsa och välbefinnande, hög sysselsättning, effektiva transporter, trygg energiproduktion och livsmedelsförsörjning, ett effektivt försvar etc. vilket innebär att förvaltande myndigheter på olika nivå möter målkonflikter. För att hantera dessa och effektivt verka för att uppnå övergripande miljömål måste svenska myndigheter samarbeta och samverka.

Gemensam planering är en av de metoder som kan användas för att identifiera och ta tillvara olika intressen, samarbeta och uppnå gemensamma mål. Havet berör åtskilliga intressen, allmänna såväl som privata, och är även en viktig källa för sociokulturella värden.

Havsplanering, som nyligen införts i Sverige, ska bygga på en ekosystembaserad ansats. Men hur och under vilka förutsättningar kan planering bidra till att nå en bättre havsmiljö och under vilka förutsättningar fungerar planering som en metod för att förebygga eller hantera konflikter? Under denna workshop använder vi exemplet havsplanering som utgångspunkt för att fråga oss om, och hur, denna kan medverka till en bättre havsmiljö. Vilka erfarenheter finns av konflikthantering och samverkan, som i sin tur bidrar till god miljöstatus i havet?  

Syfte med workshop: Att diskutera organisatoriska, rättsliga och strukturella förutsättningar för nationell planering som verktyg för staten att skapa samordning och ökat samarbete. Detta för att bättre kunna hantera konflikter samt nå god miljöstatus i havet.

Vid workshopen ges deltagare möjlighet att dela kunskap, erfarenheter och idéer med varandra. Förhoppningen är att vi under dagen, tillsammans genom en aktiv dialog, ska lära oss mer och utveckla vår kapacitet att arbeta för ett hållbart nyttjande av havet.

Målgrupp: Alla som arbetar med eller har ett intresse för nyttjande och förvaltning av havet, exempelvis inom statlig och kommunal förvaltning, forskning, näringsliv eller intresseorganisationer.

Havsförvaltningsakademin kommer att samla upp erfarenheter och lärdomar från dagen i en kort rapport.

Program 29 mars 2023

9.30 Uppsamling och kaffe.

10.00 Välkommen! Bakgrund och information om dagen.

10.10 Ram ges om överblick av planeringsinstrument.

10.20 Hur kan politiken styra staten och dess myndigheter för bättre samordning och måluppfyllelse? Vilka verktyg finns och används? Planeringens roll bland andra verktyg. Martin Qvist, lektor vid Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

10.50 Fallstudie Havsplanering: Skillnad mellan rättsliga och upplevda mandat och begränsningar för svensk havsplanering. Hur kommer de rättsliga mandaten till nytta i beslut om framtida verksamhet? Aron Westholm, biträdande lektor i miljörätt vid Göteborgs universitet.

11.20 Diskussion

12.00 Lunch

13.00 Ramverk om nationell fysisk planering. Miljömålsrådet föreslår ett ramverk för nationell fysisk plan. Hur avser förslaget bidra till att nå miljömålen? Caroline Stigsdotter, projektledare, strategisk planering och gestaltad livsmiljö, Boverket.

13.30 Diskussion

14.30 Sammanfattande diskussion om kunskapsläget och kunskapsbehov

15.00 Avslutning av dagen

Dagen arrangeras av Havsförvaltningsakademien, ett nystartat nätverk som syftar till att främja vetenskap och kunskapsutbyte kopplat till den marina förvaltningen i Sverige.  Havsförvaltningsakademins initiativtagare är Eva-Lotta Sundblad (vetenskaplig koordinator, Havsmiljöinstitutet), Lena Gipperth (professor i miljörätt, Göteborgs universitet), David Langlet (professor i miljörätt, Uppsala universitet) och Michael Gilek (professor i miljövetenskap, Södertörns högskola). Havsmiljöinstitutet är värd för Havsförvaltningsakademin.

Är du intresserad att tillsammans med oss ta initiativ för att stödja kunskapsutvecklingen och dialogen om förvaltningen av havet – gå med i vårt nätverk Havsförvaltningsakademin! Vi välkomnar tjänstemän från nationella och regionala myndigheter, kommuner och departement, samt forskare med inriktning mot ekosystembaserad förvaltning eller allmänna förvaltningsfrågor.
Kontakt: hfakademin@havsmiljoinstitutet.se

Läs mer om Havsförvaltningsakademin >>