Uppföljning av åtgärder för en god havsmiljö | Havsmiljöinstitutet
Bild
Fisk som släpps
Foto: Shutterstock
Länkstig

Uppföljning av åtgärder för en god havsmiljö

Havsmiljöinstitutet arbetar med att undersöka om befintliga åtgärder är lämpligt utformade för att nå och bevara havsmiljömål.

Många av Sveriges kust- och havsområden bedöms vara i ett dåligt miljötillstånd och för vissa arter är tillståndet kritiskt. Flera statliga utredningar har under senare år betonat behovet av fler åtgärder på både land och hav för att minska belastningen. Ett viktigt verktyg är bland annat de statliga bidrag som ges för att stimulera till frivilliga åtgärder. Dessa handlar ofta om någon form av fysisk åtgärd, till exempel att anlägga en våtmark, ta bort ett vandringshinder för fisk eller inrätta skyddade områden.

Att kunna uppskatta åtgärders effekter är nödvändig för många delar av vatten- och havsförvaltningen, bland annat för att bedöma om åtgärderna är tillräckliga för att nå de miljömål som Sverige har förbundit sig till inom en rimlig tidsram. Behov av bättre kunskap om åtgärders effekter har bland annat lyfts av myndigheter som deltar i Havsmiljöinstitutets samråd, internationella arbetet inom Helcom och Ospar och statliga utredningar som berör havsmiljön.

En del av ekosystembaserad förvaltning

Utveckling av åtgärder för en bättre havsmiljö kräver inte bara kunskap om de marina ekosystemens struktur, funktion och återhämtningsförmåga, utan också kunskap om havsmiljöns sociala och ekonomiska betydelse för människan och hur olika verksamheter och aktörer i samhället kan bidra till att utveckla en mer effektiv havsmiljöförvaltning.

Att ta fram åtgärdsprogram med syfte att nå uppsatta miljömål är ett krav under både vatten- och havsförvaltningen och del av Sveriges åtagande i regionala havskonventioner. Att klarlägga orsaker till ohållbart nyttjande av resurser och att identifiera åtgärder som behöver genomföras sker lämpligen som del av en ekosystembaserad förvaltning; detta då flera sektorer ofta berörs och då en belastning sällan påverkar enbart en ekosystemkomponent.

Havsmiljöinstitutet arrangerade under våren 2022 ett möte för att tillsammans med forskare och myndighetspersoner diskutera kunskapsläget. Avsikten var att lyfta konkreta förslag för att förverkliga en mer organiserad uppföljning av effekter av åtgärder. Här kan du läsa mer om workshoppen Uppföljning av effekter av åtgärder

För fler projekt inom temat Uppföljning av åtgärder för en god havsmiljö se nedan.