Miljömärkning av fritidsbåtshamnar | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Miljömärkning av fritidsbåtshamnar

Syfte att med en miljömärkning och digitalt verktyg stödja fritidsbåtshamnar och båtägare att agera mer miljövänligt.

Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Johanna Gipperth, johanna.gipperth@gu.se
Samarbetspartners: IVL Svenska miljöinstitutet

Eko Marina är ett projekt som pågått i fyra etapper, med start i oktober 2019. Arbetet har i samtliga delar varit ett samarbete mellan Havsmiljöinstitutet och IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten. Projektet var till en början ett pilotprojekt som syftade till att undersöka potentialen för ett miljömärkningssystem att leda till minskning av fritidsbåtshamnars negativa miljöpåverkan, men har nu resulterat i en beta-version av ett digitalt verktyg vars främsta syfte inte är att miljömärka utan snarare guida fritidsbåtshamnar rätt i sitt miljöarbete.

Projektets syfte och mål har med andra ord utvecklats med tiden; i dialog med aktörer inom fritidsbåtslivet och som ett resultat av mer grundläggande och djupgående studier över fritidsbåtshamnars uppbyggnad, intressen och behov. 

Under projekttiden har mycket hänt inom svenskt båtliv. Branschen arbetar mer aktivt än någonsin med miljöfrågor och sprider kunskap till sina medlemmar i en växande omfattning, fler miljösamarbeten sker mellan olika aktörer i form av exempelvis en nationell båtmiljökonferens och stundande regeländringar och tillsynssatsningar ställer allt högre krav på fritidsbåtshamnars miljöarbete. Riktningen som Eko Marina har utvecklats i är med andra ord ett resultat av samtiden och de allt högre förväntningarna på vad var och en måste bidra med för att vi ska få ett friskare hav. 

Nuvarande projekt

I Eko Marina IV har ett proof of concept av ett digitalt verktyg för fritidsbåtshamnar att använda i sitt egenkontrollsarbete tagits fram. Proof of concept, även kallat koncepttest, innebär att man testar en idé för att demonstrera dess genomförbarhet. Det som testats inom ramarna för Eko Marina-projektet är idén om att de sex indexområden som utarbetats i tidigare skeden av projektet kan utgöra grunden för ett digitalt verktyg där information om hamnarnas miljöarbete inte bara kan loggas på ett effektivt och överskådligt sätt, utan även kan användas för att generera förslag till förbättrande åtgärder. Koncepttestet har utförts genom att en Beta-version av det digitala verktyget tagits fram som därefter testats av verksamheter av olika storlek, geografisk placering, organisationsform, ålder och tillgänglig infrastruktur. 

Framtagandet av Beta-versionen av verktyget har skett genom en agil process, som innebär att beslut fattats stegvis och berott på synpunkter och önskemål från målgrupp, sakkunniga och bransch samt utifrån hur väl idén om indexområdena som grund för verktyget har visat sig kunna vävas in i ett digitalt format. Denna process har påverkat hur långt Beta-versionen utvecklats och vilka områden som prioriterats. I processen har även flera från start definierade centrala delar ingått. De första stegen har utgjorts av förberedelser och utförande av dialogmöten med aktörer inom båtbranschorganisationer och tillsynsmyndigheter. Syftet med dessa möten har varit att undersöka möjligheterna till samverkan och integrering med redan etablerade system samt att kartlägga fokusområden inom tillsyn och som bör få ökad prioritering i utvecklingen av verktyget. Utifrån dialogerna togs ett ramverk fram med förslag till en grov underliggande struktur för verktyget och dess olika delar.

Ramverket diskuterades vid workshops tillsammans med en arbetsgrupp bestående representanter från hamnverksamheter, båtbranschorganisationer och tillsynsmyndigheter samt programmerare. Detta har följts av flera parallella processer, där den viktigaste är utformningen av det digitala verktyget. IVL Svenska Miljöinstitutet och WebExe i har samarbetat i det arbetet, samt utfört en beta-testning tillsammans med flertalet fritidsbåtshamnar.

Målet var ta fram en första version av Eko Marinas digitala verktyg, vilket vi nu arbetar med att utveckla så långt vi kan fram tills leverans till Havs- och vattenmyndigheten den 31 mars 2023. Samtidigt undersöker vi dels möjligheterna till ytterligare finansiering för att utveckla verktyget till en färdig produkt, dels utsikterna för potentiella samarbeten med andra aktörer i en framtida drift av systemet.